Polityka prywatności

1. DEFINICJE

 • 1.Administrator– Sylwia Romańska Strategie & Rozwój ul. Bolesława Chrobrego 96e/72 80-414 Gdańsk
 • 2.Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden
  bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
  lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
  pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • 3.Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • 4.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 5.Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.romanska.com.pl
 • 6.Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności
  opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 • 1.W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do kontaktu
  handlowego a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu plików cookies. Poniżej zostały
  opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu
  przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU romanska.com.pl

 • 1.Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje
  gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi
  Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

  • 1.w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w
   Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
   przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • 2.w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem
   reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w
   sekcji „MARKETING”.
  • 3.Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych
   (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego
   informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług
   przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator
   przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i
   przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w
   związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania
   nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

FORMULARZE KONTAKTOWE

 • 1.Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.
  Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i
  udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
  zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich
  niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 • 2.Dane osobowe są przetwarzane:
  1.w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą
  prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO);

4. MARKETING

 • 1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać
  na:
 • 2.kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają
  informacje handlowe;
 • 3.prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji
  handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 • 4.W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza
  to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób
  fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

5. MARKETING BEZPOŚREDNI

 • 1.Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych
  środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji.
  Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes NOVEO polegający na wysyłce informacji marketingowych w
  granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu
  przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu NOVEO, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji
  marketingowych.

6. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

 • 1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach
  społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu,
  w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług
  oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach
  społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
  uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu
  społeczności związanej z marką.

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 • 1.Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają
  informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i
  dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

  • 1.Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług
   świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty
   świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub
   uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer,
   telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

   • 1.pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang.user
    input cookies);
   • 2.uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
    (ang.authentication cookies);
   • 3.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
    uwierzytelniania (ang.user centric security cookies);
   • 4.sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji
    (ang.multimedia player session cookies);
   • 5.trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej
    (ang.user interface customization cookies),
   • 6.pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang.shopping cart cookies);
   • 7.pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google
    Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez
    Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje
    zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
    Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod
    linkiem:https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

 • 1.Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do
  Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już
  przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie
  plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w
  zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być
  wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w
  szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1.Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady
  dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub
  zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
  danych jest uzasadniony interes Administratora.
 • 2.Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i
  dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą
  wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  • 1.Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • 2.Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie
   Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach
   prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym
   terminie ich usunięcia;
  • 3.Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących
   osoby zgłaszającej żądanie;
  • 4.Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące
   przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  • 5.Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już
   niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • 6.Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych
   osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z
   przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana
   decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • 7.Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą
   umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie
   pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi –
   jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego
   podmiotu;
  • 8.Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w
   każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia
   takiego sprzeciwu;
  • 9.Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie
   sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów
   analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać
   uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  • 10.Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją
   wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem
   tej zgody;
  • 11.Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
   dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych.
  • 12.Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
   • 1.w formie pisemnej na adres: NOVEO INTERACTIVE – AGENCJA INTERAKTYWNA ul. Asesora 22 80-119 Gdańsk
   • 2.drogą e-mailową na adres: biuro@romanska.com.pl
   • 3.z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
   • 4.jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
   • 5.jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
 • 13.Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o
  dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 • 14.Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia
  tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 • 15.Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych
  listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania
  informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

10. ODBIORCY DANYCH

 • 1.W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom
  odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak, prawne oraz podmiotom powiązanym z
  Administratorem.
 • 2.Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź
  osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz
  zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 • 1.Administrator nie przekazuje zbieranych danych poza obszar EOG.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • 1.Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w
  sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w
  zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie
  operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
  współpracowników.
 • 2.Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące
  dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe
  na zlecenie Administratora.

13. DANE KONTAKTOWE

 • 1.Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mailstrategieirozwoj@gmail.com

14. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • 1.Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.